Финансова информация

2021

Първо тримесечие 2021 г.

Отчети по формите на КФН към 31.03.2021 г.

Приложение към междинния финансов отчет към 31.03.2021 г.

Приложение №9 от Наредба №2 на КФН за първо тримесечие на 2021 г.

Второ тримесечие 2021 г.

Трето тримесечие 2021 г.

2020

Годишен отчет 2020 г.

Четвърто тримесечие 2020 г.

2019