За инвеститори

Финансова информация

Общо събрание на акционерите

Вътрешна информация

Контакти:

Анка Андреева Христова
Директор за връзки с инвеститорите
Телефон: +359888331142
еmail: hristova@portfleet99.com