Порт Флот 99 Варна

Условия и цени

Условия и цени

Условия и цени в сила от 01.02.2023 г.

Брутен
тонаж
(БТ)

Влекачи с тяга на гака над 12 т

Влекачи с тяга на гака под 12 т

Пристанище
Варна-Изток, ТЕЦ Езерово,
Петрол, Леспорт, Одесос ПБМ, ПЧМВ

Пристанище
 Варна-Запад, Фериботен комплекс, Балчик

Булярд, КРЗ Одесос
МТГ Делфин, ТЕРЕМ

Преместване в района на
Булярд, КРЗ Одесос, МТГ Делфин, ТЕРЕМ

За всички
райони без
п-ще Балчик*

За п-ще
Балчик*

за 1
 влекач

за 2
влекача

за 3
влекача

за 4
влекача

за 1
влекач

за 2
влекача

за 3 влекача

за 4 влекача

за 1
 влекач

за 2
влекача

за 3 влекача

за 4 влекача

за 1
влекач

за 2
влекача

за 3 влекача

за 4 влекача

за 1
 влекач

за 1
 влекач

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

до 1000

620

1 240

1 860

2 480

770

1 540

2 310

3 080

560

1 120

1 680

2 240

540

1 080

1 620

2 160

440

630

1001 – 2000

900

1 800

2 700

3 600

1 130

2 260

3 390

4 520

780

1 560

2 340

3 120

720

1 440

2 160

2 880

590

810

2001 – 3000

1 170

2 340

3 510

4 680

1 500

3 000

4 500

6 000

1 000

2 000

3 000

4 000

910

1 820

2 730

3 640

740

980

3001 – 4000

1 450

2 900

4 350

5 800

1 860

3 720

5 580

7 440

1 220

2 440

3 660

4 880

1 090

2 180

3 270

4 360

890

1 150

4001 – 5000

1 730

3 460

5 190

6 920

2 230

4 460

6 690

8 920

1 440

2 880

4 320

5 760

1 280

2 560

3 840

5 120

1 040

1 320

5001 – 6000

1 990

3 980

5 970

7 960

2 590

5 180

7 770

10 360

1 670

3 340

5 010

6 680

1 460

2 920

4 380

5 840

1 180

6001 – 7000

2 270

4 540

6 810

9 080

2 960

5 920

8 880

11 840

1 890

3 780

5 670

7 560

1 640

3 280

4 920

6 560

1 330

7001 – 8000

2 540

5 080

7 620

10 160

3 320

6 640

9 960

13 280

2 100

4 200

6 300

8 400

1 830

3 660

5 490

7 320

1 480

8001 – 9000

2 820

5 640

8 460

11 280

3 690

7 380

11 070

14 760

2 320

4 640

6 960

9 280

2 010

4 020

6 030

8 040

1 630

9001 – 10000

3 100

6 200

9 300

12 400

4 080

8 160

12 240

16 320

2 540

5 080

7 620

10 160

2 200

4 400

6 600

8 800

1 780

над 10000
за всеки 1000

80

160

240

320

90

180

270

360

70

140

210

280

70

140

210

280

60

Забележки:

  1. Стойностите, посочени в таблица 1 са в евро (EUR) без ДДС.
  2. В изпълнение на изискванията за обща тяга на гака, „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД може да предостави по-голям брой влекачи от изискуемия, като този допълнителен брой не се заплаща от клиента. Във всички останали случаи, поискания допълнителен брой влекачи от капитана на маневрирания кораб, агента или друго оторизирано за това лице, включително и поради хидрометеорологични причини, се заплащат от клиента.
  3. Влекач с тяга на гака под 12 т има право да извършват маневри само на кораби с брутен тонаж до 4500, както и при извършване на маневри като спомагателен влекач в районите на кораборемонтните заводи. Цената по колона 18 се прилага също и за ползване на допълнителен влекач над минимално определения брой в кораборемонтните и корабостроителните заводи.
  4. За придружаване на кораб с влекач при преминаване през каналите, в изпълнение на разпорежданията на Директора на Дирекция „Морска администрация“ – Варна, се заплащат цени, както следва:

а) при преминаване през канал №1 – 480 EUR за услуга с един влекач;

б) при преминаване през канал №2 – 480 EUR за услуга с един влекач;

  1. При отказване или прекратяване на маневра след снемане на влекач от кея, поради влошаване на метеорологичната обстановка и забрана за маневриране от органите на Дирекция „Морска администрация“ – Варна, услугата не се заплаща. Във всички останали случаи се заплаща 70% от стойността, определена по съответните колони от 2 до 19 на Таблица 1.
  2. Всички услуги, с изключение на услугите по противопожарното осигуряване с влекачи и услугите с влекачи на рейда, се заплащат с 100% увеличение в дните (денонощията), обявени за официални празници: 1 януари, 3 март, Великденски празници (Велики петък, Велика събота и Великден – неделя и понеделник), 1 май, 6 май, 24 май, 6 септември, 22 септември, Коледа (от 24 декември до 26 декември включително).
  3. Услуги не включени в тарифата се договарят допълнително.